Pravidlá súťaže “Tipuj a vyhraj DURITKY”

Máme pre Vás pripravenú VIANOČNÚ SÚŤAŽ! AQUTERM je na Slovenskom trhu už 30 rokov a za ten čas sme pre Vás vytvorili nespočetné množstvo kúpeľňových vizualizácii. Vybrali sme pre Vás jednu retro a chceme od Vás počuť z akého roku je. 

Pravidlá súťaže “Tipuj a vyhraj DURITKY”

1. Názov súťaže

Súťaž “Tipuj a vyhraj duritky“ (ďalej len „Súťaž“)

 

2. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Róbert Mačák AQUATERM s.r.o. so sídlom Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20328/P, IČO: 44204451, DIČ: 2022636198. (ďalej len „Organizátor“)

 

3. Termín a podmienky súťaže

Súťaž sa bude konať od jej zverejnenia na Facebookovej stránke AQUTERM 19.11.2021. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý splní nasledujúce podmienky:

  • v termíne súťaže pridá do komentára pod príspevok na Facebooku odpoveď na súťažnú otázku

  • Správne odpovie na súťažnú otázku “Z ktorého roku je 3D vizualizácia na obrázku?”.

 

4. Účastník súťaže

 

Súťaže sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá v termíne konania súťaže splní podmienky súťaže (ďalej len „Účastník“).

Do súťaže nebudú zaradení účastníci, ktorí nespĺňajú podmienky účasti, zamestnanci Organizátora.  

Účastník sa môže súťaže zúčastniť iba prostredníctvom jedného súťažného komentára pod súťažným príspevkom.

 

5. Priebeh a vyhodnotenie

 

Súťaž bude prebiehať 7 kalendárnych dní od 19.11.21 do 26.11.21. Ukončenie súťaže bude vyhlásené 26.11. formou administrátorského komentára pod súťažným príspevkom. Súťažné komentáre, ktoré sa budú nachádzať pod administrátorským komentárom, už nebudú zaradené do žrebovania.  

V pondelok 29.11. prebehne žrebovanie spomedzi súťažných komentárov, kde sa vyžrebuje jeden účastník spĺňjúci všetky podmienky súťaže, ktorý získa výhru (ďalej len “Výherca”).

 

6. Výhra

 

Výhrou v súťaži 2 ks sklenených pohárov Duritka. 

 

7. Zverejnenie a odovzdanie výhry

 

Výhercu zverejní Organizátor súťaže prostredníctvom sociálnych sietí - Facebook. Prostredníctvom komentára pod súťažným príspevkom a v Facebook stories s označením výherného profilu.

Ak výherca nebude reagovať na oznámením o tom, že sa stal výhercom súťaže, do 5 pracovných dní odo dňa vyhlásenia Organizátorom, prestáva byť výhercom a Organizátor vyžrebuje nového výhercu.

Odovzdanie výhier zaisťuje Organizátor. Výherca si môže výhru prevziať osobne v ktoromkoľvek kúpeľňovom štúdiu Aquaterm, alebo mu ju Organizátor zašle na vybranú poštovú adresu.

V prípade, že výherca neprevezme výhru do 10 dní odo dňa, keď bol k jej prevzatiu vyzvaný, prestáva byť výhercom a výhra prepadá v prospech Organizátora súťaže.

 

8. Ďalšie ustanovenia súťaže

 

Súťaž nie je sponzorová, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook. Spoločnosť Facebook žiadnym spôsobom nezodpovedá za Priebeh a Podmienky súťaže a nemá žiadne záväzky voči účastníkom Súťaže.

 

Zapojením sa do Súťaže každý Účastník súhlasí s použitím jeho profilu a s facebookovým menom Účastníka na marketingové účely. Zároveň Účastník súťaže súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov Organizátorovi v rozsahu meno, priezvisko, adresa a kontakt za účelom prevzatia výhry. 

 

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť poštových služieb a neručí za stratu, poškodenie alebo nedoručenie výhier zaslaných prostredníctvom pošty či iným spôsobom, rovnako ako nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody vzniknuté výhercom v súvislosti s užívaním výhry.

 

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Všetky neprevzaté výhry prepadajú Organizátorovi. 

Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel Súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora.

 

Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Organizátor si vyhradzuje právo akokoľvek, a to aj bez udania dôvodu, zmeniť Pravidlá súťaže, prípadne Súťaž prerušiť alebo odložiť alebo ju zrušiť, skrátiť či predĺžiť, pričom akúkoľvek zmenu, prerušenie, odloženie alebo zrušenie Súťaže organizátor oznámi uverejnením na webovej stránke www.aquaterm.skNový komentár

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov. Tento blog je súkromný priestor, kde vám tvorcovia umožňujú odoslať komentár k článku. Váš komentár však nemusí byť zaručene uverejnený.
Táto stránka je chránená technológiou reCAPTCHA.
Platia pravidlá ochrany súkromia a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

ONLINE KÚPEĽNE

Čo ste vybavili v kúpeľňovom štúdiu,
teraz vybavíte aj online.

zobraziť viac